රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරීන් පිළිබඳ විස්තර

හමුදානිළයනමඅණ දෙන සේවා මූලස්ථානය ආවරණය වන දිස්ත්‍රික්කදුරකථන ආකය
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව ලුතිනන් කර්නල් එම්කේඑච් මායාසිංහ‍ (ගරෙ)‍ ආසේමූ(යා) යාපනය 0212229899, 0766907218
ලුතිනන් කර්නල් එස්ඒඑල්අයි අයිවන් පෙරේරා‍ (ශ්‍රිලපාහ) ආසේමූ(ව) අනුරාධපුර, වවුනියාව, මන්නාරම 0243244028, 0765303706
ලුතිනන් කර්නල් එස්එච් රත්නායක (ශ්‍රිලංසිරෙ) ආසේමූ(නැ) අම්පාර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය, පොලොන්නරුව 0273278909, 0765303515
ලුතිනන් කර්නල් තුසිත සිල්වා (ශ්‍රිලපාහ) ආසේමූ(කිලි) කිලිනොච්චි 0212283915, 0765303526
ලුතිනන් කර්නල් ඔබේසේකර(ශ්‍රිලංසංබ) ආසේමූ(මුල) මුලතිව් 0113009768, 0765303819
ලුතිනන් කර්නල් එච්එස් කරුණාතිලක(ශ්‍රිලකාහ) ආසේමූ(බ) කොළඹ, පුත්තලම, කුරුණෑගල, කෑගල්ල, ගම්පහ, කලුතර, රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර 0112855357
ලුතිනන් කර්නල් එච්ඩිටිජි වීරතුංග (ශ්‍රිලංසංඛ) ආසේමූ(ම) මහනුවර, නුවරඑලිය, බදුල්ල, හමුබන්තොට, මාතලේ, මොනරාගල 0573580503, 0773558619
 
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව රියර් අද්මිරාල් ඩීඊසී ජයකොඩි නාහමු  සියළුම දිස්ත්‍රික්කයන් 0112212511
කොමදෝරු එච්ආර්පී ගුණවර්ධන නාහමු  සියළුම දිස්ත්‍රික්කයන් 0112212512
 
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව එයාර් වයිස් මාර්ෂල් කේ එස් ආර් ප්‍රනාන්දු ගුහමු  සියළුම දිස්ත්‍රික්කයන් 0772229011
ගෲප් කපිතාන් අරෝෂ් විතාන ගුහමු  සියළුම දිස්ත්‍රික්කයන් 0772229064
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.