රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

විරුසර වරප්‍රසාද දෙවන අදියර

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොළොන්නරුව හිඟුරක්ගොඩ රජරට විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදි විරුසර වරප්‍රසාද දෙවන අදියරේ සමාරම්භය 2016 ජුනි මස 27 වන දින සාර්ථක ලෙස පවත්වන්නට යෙදුණි.


විරුසර වරප්‍රසාද දෙවන අදියරේදී ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා

යෝජනා ඉදිරිපත් කල ආයතනය ඉලක්කගත කණ්ඩායමසුදුසු නිර්ණායක ක්‍රියාත්මක කලයුතු ආකාරයසලකා බැලිය යුතු විශේෂ කරුණු

යුධ හමුදාව

1. ක්‍රියාන්විතයේදී ආබාධිත ප්‍රතිශතය 20% වු රණවිරුවන් ඇතුළත් වෙයි.
2. ක්‍රියාන්විතයේදී ආබාධිතව වෛද්‍ය ප්‍රතිශත ලබාදී නොමැති රණවිරුවන් වේ.

1. 2009/05/19 වන දිනට පෙර සේවයට බැදී ක්‍රියාන්විතයට දායක වූ විවාහක රණවිරුවන්ගේ ළගම ඥාතීන්.
2. 2009/05/19 වන දිනට පෙර සේවයට බැදී ක්‍රියාන්විතයට දායක වූ අවිවාහක රණවිරුවන්ගේ ළගම ඥාතීන්.
3. ක්‍රියාන්විතයේදී ආබාධිතව වෛද්‍ය ප්‍රතිශත ලබාදී නොමැති විවාහක රණවිරුවන්ගේ ළගම ඥාතීන්.
4. ක්‍රියාන්විතයේදී ආබාධිතව වෛද්‍ය ප්‍රතිශත ලබාදී නොමැති අවිවාහක රණවිරුවන්ගේ ළගම ඥාතීන්.

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථානය වෙතින් රණවිරු සේවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හරහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ නිර්දේශයන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කිරීමෙන් හැකියාව ඇත.1. ප්‍රතිලාභ පුළුල් කර ගැනීම හා සියළුම ශාඛා දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීම.
2. විරුසර කාඩ්පත පිළිබදව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම.

නාවික හමුදාව

දැනට සේවයේ සිටින නිලධාරීන් හා නාවිකයන්

2009 මැයි 18 වන දිනට පෙර නාවික හමුදාවට බැදුනු සහ අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් හිමි රණවිරුවන් ඇතුළත් වෙයි.

අයදුම්පත් අධ්‍යක්ෂ නාවික පුද්ගල මගින් නිර්දේශ ලබා, අධ්‍යක්ෂ නාවික සුභසාධකගේ අනුමැතියෙන් රණවිරු සේවා අධිකාරියට යොමු කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

බිම් මට්ටම දක්වා දැනුවත් කිරීම කළ යුතුය.

ගුවන් හමුදාව

දැනට සක්‍රීය සේවයේ නියුතු රණවිරුවන්

2009 මැයි 18 වන දිනට පෙර ක්‍රියාන්විත රාජකාරි සේවා කාලය සලකා බලනු ලැබේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

1988 -1989 භිෂණ සමයේ මියගිය රණවිරුවන් හා ආබාධිත රණවිරුවන්

   

පලමු අදියරේදී සලකා නෙබැලූ පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ටද ලබාදීම

සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව

රාජකාරී නියුතු රණවිරුවන්

1. ක්‍රියාන්විත රාජකාරී යෙදී සිටින ලද රණවිරුවන්
2. විශේෂිත රාජකාරී කටයුතු වල නියැලුණු අයවලුන්

සේවා කාලය අනුව කාණ්ඩ කිරීම

ක්‍රියාන්විත රාජකාරී කරන ලද කාල සීමාව

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

1. 1983 සිට 2009 දක්වා කාලය තුල විශ්‍රාමලත් රණවිරුවන්
2. 2009 වන විට වසර 10ක සේවා කාලයක් ඉටු කර ඇති දැනට සේවයේ නියුතු රණවිරුවන්

යුද්ධය පැවති සමයේ සේවා කාලය ගණනය කෙරේ.

නිර්ණායකයන්හි ඇතුලත් කොටස් දෙකෙහිම රණවිරුවන් හට ලබා දීම.

දැනට විශ්‍රාම ගෙන ඇති රණවිරුවන් කෙරෙහිද අවධානය යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම.

 

විරුසර වරප්‍රසාද දෙවන අදියර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යභාරය

• නව ඉලක්ක කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම තුළින් වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාදීම.
• සුදුසු නිර්ණායක තීරණය කිරීමේදී වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමියන්ට ප්‍රතිලාභ වැඩිවන පරිදි කටයුතු කිරීම.
• ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරිම.
• සලකා බැලිය යුතු විශේෂ කරුණු හඳුනා ගැනීම

 

2016.05.30 වන දින පැවති ක්‍රියාකාරී කමිටු තීරණයන් / නිර්නායකයන්

• 1983 සිට 2009 දක්වා සේවා කාලය වසර 22 ක සේවා කාලයක් ඇති රණවිරුවන් (මියගිය හා ආබාධිත රණවිරුවන් හැර) ප්‍රතිලාභ ලැබීමට ඇතුළත් කරගැනීම.
• 1983 සිට 2009 දක්වා සේවා කාලය වසර 22 ක සේවා කාලයක් ඇති සිවිල් සේවකයින් (ඒ ඒ සේවා ආයතනයෙන්හි සේවය කළ) ඇතුළත් කරගැනීම.
• ස්වභාවික හෝ වෙනත් හේතූන් මත මිය ගිය රණවිරුවන්ගේ ළගම ඥාතීන් හට ප්‍රතිලාභ ලබාදීම.
• විනය හේතුන් මත සේවයෙන් ඉවත්ව ඇති අයවළුන් වෙත ලබා දීමට නුසුදුස්සන් බව තීරණය කිරීම.

විරුසර දෙවන අදියර සඳහා වසර 22 ක සේවා කාලයක් අැති ඉලක්කගත කණ්ඩායම දළ වශයෙන් පහත පරිදි වේ.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම හදුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදය

යුද්ධය නිමා වන විට සේවා කාලය.....

2009 මැයි 18
• අවුරුදු 20
• අවුරුදු 15
• අවුරුදු 12

සිවිල් සේවකයින්.....

හමුදාවන් හා පොලීසියට සම්බන්ධ සිවිල් සේවකයින්
• දැනට සේවයේ
• විශ්‍රාමික
• මියගිය

ආයතනයවිශ්‍රාමික රණවිරුවන්සේවයේ යෙදෙන රණවිරුවන්සිවිල් සේවකයින්එකතුව
යුධ හමුදාව 10,061 88,539 36 98,636
නාවික මුදාව 1,144 27,840 104 27,984
ගුවන් හමුදාව 1,753 13,974 - 15,727
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව 21,908 38,710 - 60,618
සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව 1,124 18,966 - 20,090
එකතුව 35,990 188,029 140 223,155
35,990 + 140 = 36,130


back-top

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.