රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

රාජ්‍ය ඔසුසල

විස්තර සදහා අමතන්න : සරත් ලියනගේ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 320 356 / +94 112 320 359 

 

 

ඖෂධ අලෙවිසැල් වලදී ප්‍රමුඛත්වය මත ඖෂධ නිකුත් කිරීම.

කාඩ්පත් හිමියන්ට 5% විශේෂ වට්ටමක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.