රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශය

 

 

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩිපත හිමි රණවිරුවන්ට රජයේ රෝහල්වල දී පහත සදහන් ප්‍රමුඛතාවයන් ලබාගත හැක.

  • • බාහිර ප්‍රතිකාර (බාහිර රෝගී අංශ වලදී)

  • • සියලුම සායන (වෛද්‍ය, ශල්‍ය, දන්ත, අක්ෂි, පූර්ව ප්‍රසව හා අනෙකුත් සායන වලදී)

  • • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීන් විසින් පවත්වනු ලබන සියලුම සායන වලදී ප්‍රමුඛත්වය ලබාදිය හැකිය.

     

අනෙකුත් සියලුම ඒකක වෙතින් රෝගියාගේ රෝගී තත්වය අනූව (ශල්‍යාගාර, පරීක්ෂණ ඇඳන්, ස්කෑන් විද්‍යාගාර,වාට්ටු) පහසුකම් පිළිබඳව විශේෂයෙන් සොයා බලනු ඇත.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.