රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි ස්ථාන

විශේෂ නිවේදනයයි.....!!!

"විරුසර වරප්‍රසාද" ස්ටිකරය ප්‍රදර්ශනය කර ඇති සෑම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනයක් මගින්ම නියමිත ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැක. යම් ආයතනයක් වෙතින් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේදී යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්වුවහොත් එම ආයතනයේ කළමණාකරු සමග සෘජුවම සම්බනධීකරණය වී හෝ විරුසර වෙබ් පිටුවේ සදහන් නියමිත ආයතනවලට අයත් සම්බන්ධීකරණ නිළධාරීයා අමතා ගැටළු නිරාකරණය කරගත හැක.

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.