රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

යූනියන් හාඩ්වෙයාර්

විස්තර සදහා අමතන්න : මන්සූර් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 312 081

 

 

සියලු තීන්ත වර්ග සදහා 25% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

සියලුම පීවීසී පයිප්ප හා උපාංග වර්ග සදහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

ඉලෙක්ට්‍රිකල් පීවීසී කේබල් හා ඉලෙක්ට්‍රිකල් උපාංග වර්ග සදහා 20% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ සඳහා 12% ක වට්ටමක්.

යකඩ උපකරණ මත 12% වට්ටමක්.

ජල ටැංකි සඳහා 12% ක වට්ටමක්.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.