රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලක්සල

 

 

"විරුසර වරප්‍රසාද" කාඩ්පත් හිමි සියළුම රණවිරුවන් හට දිවයින පුරා විහිදී ඇති ඕනෑම ලක්සල ප්‍රදර්ශණාගාරයක් හරහා මිලදී ගන්නා ඕනෑම අයිතමයකට 15% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

 

 

• රණවිරු සේවා අධිකාරිය හා ලක්සල ආයතනය අතර වන ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.