රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලිට්රෝ ගෑස් ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න :

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 581 132

 

 

අලුතින් මිලදී ගන්නා කිග්‍රෑම් 12.5 ගෘහ සිලින්ඩරයක් සඳහා රු.500/-ක වට්ටමක්ද කි.ගෑම් 5 සිලින්ඩරයක් සඳහා රු.300/ක වට්ටමක් ලබාදීම

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.