රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

විජය සමූහ ව්‍යාපාරය

විස්තර සදහා අමතන්න :

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 897 034 / +94 112 897 035

 

 

 

2018 මාර්තු 20 සිට මාර්තු 31 දක්වා නොමිලේ තෑගි වවුචර්.

• රුපියල්. 3,000.00 ක මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල්. 400.00 ක් වටිනා තෑගි වවුචර.

• රුපියල්. 5,000.00 ක මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල්. 600.00 ක් වටිනා තෑගි වවුචර.

• රුපියල්. 7,500.00 ක මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල්. 1,000.00 ක් වටිනා තෑගි වවුචර.

• රුපියල්. 10,000.00 ක මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල්. 1,250.00 ක් වටිනා තෑගි වවුචර.

2018 දෙසැම්බර් මස 20 වන දින සිට 31 දින දක්වා සිදුකරන ලද සියළු මිලදී ගැනීම් සඳහා 10% ක වට්ටමක්.

2018 වර්ෂය තුළදී 5% වට්ටමක් (කෙසේ වෙතත්, කිසියම් කාල සීමාවක් සඳහා පමණක් එක් ප්‍රවර්ධනයක් වලංගු වේ.)

 

නිළ වෙබ් අඩවිය :- CIB SHOPPING CENTER

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.