රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සරසවි බුක්ෂොප් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

විස්තර සදහා අමතන්න : සරත් ජේ ජයසිංහ

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 820 820

 

 

මුද්‍රිත පොත් සදහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.(තෝරාගත් පොත් කිහිපයක් හැර)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.