රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සිංගර්

විස්තර සදහා අමතන්න : රොහාන් පෙරේරා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 316 316 / +94 115 396 396

 

 

• 

සියළු සිංගර් නිශ්පාදන සඳහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

වෙනත් නිශ්පාදන සඳහා ( සිංගර් නොවන) 7.5% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ සඳහා වගකීම වසරක් වන අතර එය වසර 3 ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.