රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සීතා හෝල්ඩින්ග් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්

විස්තර සදහා අමතන්න : අන්ජුල ද සිල්වා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 889 310

 

 

සීටෙක් ගෘහ භාණ්ඩ (චීනයේ හා මැලේසියාවේ නිශ්පාදිත) සදහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

සී පවර් භාණ්ඩ (කායවර්ධන උපකරණ) සදහා 10% වට්ටමක් ලබාදීම.

ගෘහ භාණ්ඩ සදහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

ඉලෙක්ට්‍රොනික් භාණ්ඩ සදහා 5% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.