රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සුනෙම්රෝ ජුවලර්ස්

විස්තර සදහා අමතන්න : නිලන්ත ලියනගම

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 869 494/ +94 112 897 665

 

 

 

සොනෙම්රෝ මංගල ඇඳුම් ආයිත්තම් (කරමාලය සහ මුදු දෙක පමණි) මිලදී ගැනීම් වලදී සම්පූර්ණ බිල්පතෙන් රු.10,000.00 ක වට්ටමක් ලබාදීම.

කරමාල සදහා 5% වට්ටමක් ලබාදීම.

රු. 10,000.00 කට වඩා මිලදී ගැනීමකදී විශේෂ ප්‍රවාහන පහසුකම්.

සියලුම සොනෙම්රෝ පාරිභොගිකයන් සදහා MBSL වෙතින් පහසු ගෙවීම්.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.