රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

හුවාවෙයි ටෙක්නොලොජීස් ලංකා ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : රොහාන් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 714 165 053 / +94 112 433 611 / +94 114 766 900

 

 

හුවාවෙයි ස්මාර්ට් දුරකථන සහ ටැබ් මිළදි ගැනීමේදි පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමය යටතේ රු.999/-ක මාසික වාරික 24කින් ගෙවීමේ හැකියාව ලබාදීම

සෑම හුවාවෙයි ස්මාර්ට් දුරකථන සහ ටැබ් මිළදි ගැනී‍මේදී නොමිලේ අධ්‍යාපන දත්ත පැකේජයක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.