රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

‍ඩ්රෙස්මෝ (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

විස්තර සදහා අමතන්න : මහීෂ පෙරේරා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94777930850

 

 

 

දික්වැල්ල, මාතර සහ නුගේගොඩ ඩ්‍රෙස්මෝ ප්‍රදර්ශනාගාර වලින් මිලදී ගන්නා ඇදුම් පැලඳුම් සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ සඳහා 10% වට්ටමක් විරුසර කාඩ් හිමියන්ට ලබාදීම.

දික්වැල්ල, මාතර සහ නුගේගොඩ ඩ්‍රෙස්මෝ ග්‍රීන් බීච් අවන්හල් වලින් මිලදී ගන්නා ආහාර පාන සඳහා 10% වට්ටමක් විරුසර කාඩ් හිමියන්ට ලබාදීම.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.