රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අමානෝ කන්ස්ට්‍රක්ශන් (පුද්ගලික) සමාගම.

විස්තර සදහා අමතන්න : පරාක්‍රම රත්නායක මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 716 852 868 / +94 112 330 249

 

 

සියලුම භාන්ඩ සදහා 5% ක වට්ටමක් ලබාදීම

 

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.