රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අත්තනායක ඔප්ටීසියන්

විස්තර සදහා අමතන්න : ආශා වැලිවිට මහත්මිය

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 712 325 630 / +94 112 301 221

 

 

•     නොමිලේ ඇස් පරීක්ෂා කිරීම .

•     රු 4,500.00 ට වැඩි වටිනාකම් ඇති ඇස් කණ්නාඩි මිලදී ගැනීමේ දී 20 % වට්ටමක්.

•     අක්ෂි සායන පැවත්වීමේදී ඉතා අඩු මුදලට කියවීම් කාච ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.