රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ඊසොෆ්ට් අධ්‍යාපන ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : උපුල් දසනායක මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 099 294

 

පාඨමාලාවන් සදහා 10%ක සිට 25% දක්වා වට්ටම් ලබාදීම.

තොරාගත් පාඨමාලාවන් සදහා සම්පුර්ණ ශිෂ්‍යත්ව 03ක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.