රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

කාර්මික තාක්ෂණ අායතනය

 

ආහාර තාක්ෂණ අංශයෙන් පිරිනමනු ලබන කණ්ඩායම් පුහුණු වැඩසටහන්
30% ක වට්ටමක්
ජෛව තාක්ෂණ අංශය
50% ක වට්ටමක්
ඖෂධ තාක්ෂණ අංශය විසින් පිරිනමනු ලබන කණ්ඩායම් පුහුණු වැඩසටහන්
20% ක වට්ටමක්
සම්මත පරීක්ෂණ සේවා සඳහා
10% ක වට්ටමක්

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.