රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ජයසේකර කළමණාකරණ

විස්තර සදහා අමතන්න : නලින් සී කුමාර මහතා ආයතනය ජයසේකර කළමණාකරණ ආයතනයෙහි රැකියා ඇබෑර්තු

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 430 451 / +94 115 755 600

 

ඕනෑම පාඨමාලාවක් සදහා 50%ක වට්ටමක් ලබාදීම.

ජාත්‍යන්තර පාසල හැර ලංකාවේ ඇති සියලු ශාඛා වල ඕනෑම පාඨමාලාවක සිසුන් දෙදෙනෙකුට නොමිලේ අධ්‍යාපන පහසුකම් ලබාදීම..

 

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.