රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

බිරිටිෂ් වේ ඉන්ග්ලිෂ් ඇකඩමි

විස්තර සදහා අමතන්න : එචි.ඒ.එස් ගීතදේව මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් :

 

 

පාඨමාලා ගාස්තු සදහා 25% වට්ටමක් ලබාදීම.

රුපියල් 23,750.00ක් වටිනා පාඨමාලා සදහා ශිෂ්‍යත්ව 200ක් ලබා දීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.