රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : හපුතන්ත්‍රි දර්මසේන මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 698 539 / +94 117 417 100

 

 

අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරතවෙන රණවිරුවන් සදහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආයතනයේ වාර්ථා නොමිලයේ ලබාදීමට කටයුතු සැලසීම. ( අලෙවිසැලෙන් ඔවුන් නම්කරනු ලබන පොත්)

පුස්තකාලය භාවිතා තිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම.

පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමට (කණ්ඩායම් එකවර) අවස්ථාව සැලසීම.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.