රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ACBT අධ්‍යාපන ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : වෛද්‍ය චන්න අලුත්ගේ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 714 296 184

 

 

පළමු වර්ෂාර්ධය සඳහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

පළමු වර්ෂාර්ද විභාග වලදී 85% කට වඩා වැඩි ලකුණු ලබා ගතහොත් පළමු වර්ෂාර්ධ ගාස්තුවෙන් 30%ක ප්‍රමාණයක් ඉවත් කිරීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.