රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

කොමර්ෂල් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : නිරන්ද කොස්තා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 272 590

 

 

ඉතුරුම් / ජංගම ගිණුම් හිමියන්ට නොමිලේ ඩෙබ්ට් කාඩ් පහසුකම් ලබාදීම.

නොමිලේ ජංගම දුරකතන බැංකු පහසුකම් ලබාදීම.

ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු නොමැතිව අන්තර්ජාල බැංකු පහමුකම් සැපයීම.

පුද්ගලික ණය සහ නිවාස ණය සඳහා බැංකුව මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇති පොලියට වඩා 0.5% ක් අඩුවට ණය ලබා දීම.

පුද්ගලික ණය සහ නිවාස ණය සඳහා සියලුම ලිපිකටයුතු නොමිලයේ සිදු කිරීම.

නිවාස ණය සඳහා අයකරන නීති ගාස්තු සඳහා 10% විශේෂ සහනයක් පිරිනැමීම.

බැංකු සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීම.

 

       *        ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා කොමර්ෂල් බැංකුව අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.