රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

මර්චන්ට් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : ලොයිඩ් පීරිස් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 714 818 284 / +94 114 711 711

 

 

ස්ථාවර තැන්පතු සහ ඉතිරි කිරීම් සඳහා සාමාන්‍ය පොළී අනුපාතයට වඩා 1% ක වැඩි පොළී අනුපාතයක් ලබා දීම.

සුලු තැන්පතු සඳහා සාමාන්‍ය පොළී අනුපාතයට වඩා 1%ක වැඩි පොළී අනුපාතයක් ලබා දීම.

පුද්ගල ණය සඳහා සාමාන්‍ය පොළී අනුපාතයට වඩා 1%ක අඩු පොළී අනුපාතයක්.

බැංකු සේවාවන් ලබා ගැනීමේදි ප්‍රමුඛතාවක් ලබාදීම.

ණය පහසුකම් සැපයීමේදී කොතැනක සිටියත් බැංකු නියෝජිතයන් ගෙදරටම පැමිණ ලිපි කටයුතු ඉටුකරදීම.

 

       •        ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා මර්චන්ට් බැංකුව අතර  ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න) 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.