රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සම්පත් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : මහී්ල් කුරගම මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 730 630 / +94 112 300 260

 

 

ස්ථාවර තැන්පතු සදහා 0.5% ක අතිරේක පොලී අනුපාතය.

ගාස්තු නොමැතිව ‍ක්‍රෙඩ්ට් කාඩ් / ඩෙබිට් කාඩ් සදහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව.

උකස් ගණුදෙනු සදහා 1.0% ක අඩු පොලියක් අය කිරීම.

ලීසිං සහ නිවාස ණය සඳහා 0.25% ක අඩු පොලියක් අය කිරීම.

වෙනත් අත්තිකාරම් සඳහා 0.50% ක අඩු පොලියක් අය කිරීම.

ණය සැකසීම සදහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනු ඇත.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.