රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සම්පත් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : මහී්ල් කුරගම මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 730 630 / +94 112 300 260

 

 

ස්ථාවර තැන්පතු සදහා 0.5% ක අතිරේක පොලී අනුපාතය.

ගාස්තු නොමැතිව ‍ක්‍රෙඩ්ට් කාඩ් / ඩෙබිට් කාඩ්න නිකුත් කිරීම.

උකස් කිරීම් සදහා සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 1% ක අඩු පොළි අනුපාතයක්.

ලීසිං සහ නිවාස ණය සඳහා සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 0.25% ක අඩු පොළියක්

වෙනත් අත්තිකාරම් සඳහා සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 0.5% ක අඩු පොළියක් අනුපාතයක්.

ණය ලබාදීමේදි ප්‍රමුඛතාවය.

 

        *        ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා සම්පත් බැංකුව අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.