රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සෙලාන් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : තිස්ස නානායක්කාර මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 289 479 / +94 112 456 650

 

 

රුපියල් මිලියනයක් දක්වා වන ස්ථීර තැන්පතු සදහා සාමාන්‍ය පොලියට වඩා 1% වැඩි පොලියක් ලබාදීම.

රුපියල් මිලියනයක් දක්වා වන ණය සදහා සාමාන්‍ය පොලියට වඩා 1% අඩු පොළි අනුපාතයත් අයකිරීම.

මූලිකත්ව පදනම මත සති දෙකක කාලයක් තුළ ණය සදහා අනුමැතිය ලබා දීම.

වාර්ෂික ගාස්තු අයකිරීමෙන් තොරව ඩෙබිට් කාඩ් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් නිකුත් කිරීම.

තෝරාගත් සෙවාවන් සදහා ( ශේෂය තහවුරු කිරීමේ සහතික,කළමනාකරණ චෙක්පත්,චෙක්පත් මිලදී ගැනීම්,කෙටුම්පත්,ලිපිගොණු හා කලින් පියවීම්) සේවා ගාස්තු හා කොමිස් අයකිරීමෙන් නිදහස් කිරීම.

 

       *        ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා සෙලාන් බැංකුව අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.