රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සෙලාන් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : තිස්ස නානායක්කාර මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 289 479 / +94 112 456 650

 

 

ස්ථාවර තැන්පතු

  • ස්ථීර තැන්පතු සදහා රුපියල් මිලියනයක් දක්වා සාමාන්‍ය පොලියට වඩා 1% වැඩි පොලියක් ලබාදීම

ණය

  • රුපියල් 1,000,000 / දක්වා පාරිභෝගිකයන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති පොලී අනුපාතයට වඩා 1% ක අඩු පොලී අනුපාතයක් හිමි වනු ඇත.

ඩෙබිට් / ක්‍රෙඩිට් කාඩ්

  • •  එක් වීමේ හා වාර්ෂික ගාස්තු නිදහස් කිරිීම

  • • තෝරාගත් සෙවාවන් සදහා ( ශේෂය තහවුරු කිරීමේ සහතික,කළමනාකරණ චෙක්පත්,චෙක්පත් මිලදී ගැනීම්,කෙටුම්පත්,ලිපිගොණු හා කලින් පියවීම්) සේවා ගාස්තු හා කොමිස් අයකිරීමෙන් නිදහස් කිරීම 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.