රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : චමිල්ක කුරුකුලදිතිය මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 868 835

 

 

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පහසුකම ලබා ගැනීමේදී ආරම්භක සබඳතා ගාස්තුව ඉවත් කිරීම.

තැන්පතු සදහා නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ සුවිශේෂී පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදෙන පොලී අනුපාතය ලබාදීම.

මූල්‍ය කල්බදු පහසුකම් ලබා ගැනීමේදී ගෙවිය යුතු ලිපිගොනු ගාස්තු ඉවත් කිරීම.
ණය ලබාදීමේදී , ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබා ගැනීමේදී හා කවුන්ටරය මගින් සිදුවන ගණුදෙනු වලදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම.

 

       •        ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංකුව අතර වන ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.