රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අමානා තකාෆුල් රක්ෂණ අායතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : සුමේධ මිරිහාන මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 772 443 077 / +94 772 443 037

 

 

වසරකට රු. 299.00ක් වන පුද්ගල අනතුරු රක්ෂණාවරණය යටතේ රු. 100.00කට යටත්ව රෝහල්ගත කිරීමකදි දිනකට රු 500.00ක් (දින 14ක උපරිම) හා සිදු වී ඇති ශාරීරික ආබාධයේ ප්‍රතිශතය අනුව රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ගෙවීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.