රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

පීපල්ස් ලීසිං ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

විස්තර සදහා අමතන්න : නන්දන වීරක්කොඩි මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 631 631 / +94 112 631 185

 

 

පීපල්ස් ලීසිං සහ මුල්‍ය පුද්ගලික සමාගම වෙතින් විශේෂ ක්‍රමයට මෝටර් රථ ලබාගැනීම සදහා මුල්‍ය පහසුකම් ලබාදීම.

පීපල්ස් මයික්‍රෝ මුල්‍ය සමාගම වෙතින් සුළු හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සදහා රු.10,000 සිට රුග.500,000 දක්වා සහන පොළි ප්‍රතිශතයක් යටතේ ණය ලබාදීම.

පීපල්ස් රක්ෂණ සමාගම වෙතින් රක්ෂණ ක්‍රමයක් යටතේ සමාගම වෙතින් ලබා ගන්නා ලද වාහන රක්ෂණය කිරීම හා ඉක්මනින් රක්ෂණ හිමිකම් වන්දි මුදල් ලබාදීම.

පීපල්ස් ලීසිං ෆ්ලීඩ් කළමණාකරණ සේවය වෙතින් සහන ගාස්තු යටතේ වාහන කුලියට ලබාගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම.

       •       ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා පීපල්ස් ලීසිං සමාගම අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.