රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

යුනියන් ඇෂුරන්ස්

විස්තර සදහා අමතන්න : අනූෂක ජයසිංහ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 455 161

 

 

ක්‍රියාව

ස්ථාන

ලබා දෙනු ලබන සේවා

ප්‍රම්‍රඛ සේවා

අවශ්‍යතා

පාරිභෝගික සේවය

ප්‍රධාන කාර්යාලය, දිවයින පුරා පිහිටා ඇති පාරිභෝගික සේවා ඒකකය, සියලුම යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ශාඛා කාර්යාල

සියලු ජීවිත රක්ෂණ යෝජනා / ප්‍රතිපත්ති හා සම්බන්ධ විමසුම්

පෝලිම් වලින් තොරව ප්‍රමුඛ සේවා

වරප්‍රසාද කාඩ් පත ඉදිරිපත් කිරීම

ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ / ඔප්පු නිකුත් කිරීම

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලය

වරප්‍රසාද කාඩ් හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ජීවිත රක්ෂණ යෝජනා පිළිගැනීම

සියලු අවශ්‍යතා දිනක් ඇතුලත කඩිනමින් සම්පූර්ණ කිරීම.

යෝජනා පත්‍රය සමග සහතික කරන ලද වරප්‍රසාද කාඩ් පතේ පිටපතක් පිළිගැනීම.

ජීවිත රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක කිරීම

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලය

  • නව ප්‍රතිපත්ති සකස්කීරීම

  • ජීවිත රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වල සුළු වෙනස් කිරීම් කිරීම. (අපේක්ෂකයාගේ ලිපිනය, නම ආදිය වෙනස් කිරීම)

  • ජීවිත රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරිම (ප්‍රතිලාභියා වෙනස් කීරීම සහ ගෙවීම් මාසයන් වෙනස් කිරීම, රක්ෂිත මුදල / වාරික අඩු කිරීම් ආදිය)

අවශ්‍යතාවය ඉල්ලුම් කල පසු දිනක් තුල කඩිනම් සේවාව

යෝජනා පත්‍රය සමග සහතික කරන ලද වරප්‍රසාද කාඩ් පතේ පිටපතක් පිළිගැනීම.

කල්පිරුනු ගිණුම් නිරවුල් කිරීම

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලය

කල් පිරිණු හිමිකම් නිරවුල් කිරීම

අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කල දින සිට දින දෙකක් ඇතුලත අවශයතාවය නිරාකරණය

නිරවුල් කිරීමේ ලිපි ලේඛන සමග සහතික කරන ලද වරප්‍රසාද කාඩ් පතේ පිටපතක් පිළිගැනීම.

ගෙවීම් පැවරීම

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලය

පවරන ලද ගෙවීම් වල හිමිකම් නිරවුල් කිරීම

අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කල දින සිට දින දෙකක් ඇතුලත අවශයතාවය නිරාකරණය

නිරවුල් කිරීමේ ලිපි ලේඛන සමග සහතික කරන ලද වරප්‍රසාද කාඩ් පතේ පිටපතක් පිළිගැනීම.

ණය සදහා ප්‍රතිපත්ති සැකසීම

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලය

ණය සදහා ඇති ප්‍රතිපත්ති නිරවුල් කිරීම

අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කල දින සිට දින දෙකක් ඇතුලත අවශයතාවය නිරාකරණය

නිරවුල් කිරීමේ ලිපි ලේඛන සමග සහතික කරන ලද වරප්‍රසාද කාඩ් පතේ පිටපතක් පිළිගැනීම.

 

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.