රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා රක්‍ෂණ අායතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : මොහාන් කමීෂ පෙරේරා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 064 975

 

 

රථ වාහන හා ජීවිත රක්‍ෂණ හැර අනෙකුත් රක්‍ෂණ සඳහා වාරික ගෙවීමේදී 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

ප්‍රමුඛත්වය මත හිමිකම් වන්දි ගෙවීම.

 

 

       •         ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ ආයතනය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.