රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

 

සීඩීබී ෆිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගම

විස්තර සදහා අමතන්න : රියර් අද්මිරාල් ෂර්මාල් ප්‍රනාන්දු

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 584 184

 

 

ලීසිං හා ණය පහසුකම් සාමාන්‍ය පොළී අනුපාතයට වඩා 1% ක් අඩු පොළියට ලබාදීම. (පුද්ගලික ණය හැර)

රන් භාණ්ඩ උකස් සදහා සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 1% ක අඩු පොලී අනුපාතයක්.

තැම්පතු සදහා සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 0.5% ක වැඩි පොලී අනුපාතයක්

කවුන්ටර් සේවා සැපයීමේදී ප්‍රමුඛතාවය

 

        •         ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා සීඩීබී ෆිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගම අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.