රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

කාර්ගීල්ස් ෆුඩ් සිටි

විස්තර සදහා අමතන්න : හරිත ඉන්දීප මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 427 777 / +94 771 723 384

 

 

•       ප්‍රතිලාභය

සම්පූර්ණ ගාස්තුව මත 5% සහනයදායී ප්‍රතිශතය

•       කොන්දේසි

•   උපරිම වට්ටම් මුදල මසකට රුපියල් 500 ක් වේ.
•   මිළදී ගන්නා පාරිභෝගික භාණ්ඩ වල වටිනාකම මසකට 10,000 විය යුතුය.
•   තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා උපරිම ප්‍රමාණය සීමා කිරීම සදහා අදාළ කොන්දේසි ඇත.
•   කාඩ්පත් හිමියා විසින් කාඩ්පත ඉදිරිපත් කිරීමේදී පමණක් වට්ටම් ලබා දෙනු ඇත.
•   දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර නිෂ්පාදන සඳහා මෙම වට්ටම් අදාළ නොවේ.
•   කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි කළමනාකරණය හ‍ට. පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මෙම වැඩසටහනේ දීමනා / ප්‍රතිලාභ සංශෝධනය කිරීම හෝ අවසන් කිරීම සදහා අයිතිය ඇත.

•       විශේෂ විධිවිධාන

සාකච්ඡා කළ පරිදි, ප්ලාස්ටික් බාර් කේතය අඩංගු කාඩ් පත සෑදීම සදහා සහ තවදුරටත් තාක්ෂණික පිරිවිතර සකස් කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් සාකච්ඡා කළ යුතුය.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.