රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

විජය සමූහ ව්‍යාපාරය

විස්තර සදහා අමතන්න :

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 897 034 / +94 112 897 035

 

 

විජය සමුහ ව්‍යාපාරයේ   CIB "අපේකම" කාඩ් ලාභීන්ට ලබාදෙන සියලුම වට්ටම් විරුසර කාඩ්පතට එලෙසම ලබාදීම.

2016 දෙසැම්බර් මස 01 වන දා සිට 2017 දෙසැම්බර් මස 31  වන දා දක්වා මිලදී ගන්නා සෑම භාණ්ඩයකටම 5% ක වට්ටමක් (දෙසැම්බර් 21, 22, 23, 29 සහ 30 යන දිනයන් හැර).

 

නිළ වෙබ් අඩවිය :- CIB SHOPPING CENTER

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.