රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සිංගර්

විස්තර සදහා අමතන්න : රොහාන් පෙරේරා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 316 316 / +94 115 396 396

 

 

•     සිංගර් නිශ්පාදන

 

•  මහන යන්ත්‍ර, රූපවාහිනී, ශීතකරණ,ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය උපකරණ, මුලුතැන්ගෙයි උපකරණ, ගෘහ භාණ්ඩ, මෝටර් බයිසිකල්, ජංගම දුරකථන, පරිගණක, ඩිජිටල් කැමරා, ජලපිරිපහදු උපකරණයේ සිට රෝද දෙකේ ටැක්ටර් දක්වා වෙනස් වු නිශ්පාදන ඇත.

•     විශේෂ දීමනා

 

•  මිලදී ගැනීම සිදු කරන සිංගර් නාමය සහිත නිශ්පාදන සදහා 10% ක වට්ටමක්

•  මිලදී ගැනීම සිදු කරන වෙනත් නාමය සහිත නිශ්පාදන සදහා7.5% ක වට්ටමක්
•  මිළදී ගන්නා භාණ්ඩ සඳහා වගකීම වසරක් වන අතර එය වසර තුනක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.