රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

කාර්මික අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

විස්තර සදහා අමතන්න : ජේ.ඒ රන්ජිත් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 113 137 290 / +94 112 431 288 / +94 773 265 694 

සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් අතරින් තෝරාගත් සිසුන්ගෙන් 3% ක් සඳහා පාඨමාලා නොමිලේ පවත්වනු ලබයි.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.