රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

 

 

කාඩ්පත් හිමියන්  හෝ එම පවුල්වලට සම්බන්ධව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවල නියැලී සිටින්නන් හට අවශ්‍ය උපදේශන හා පුහුණු වීම් අධිකාරිය හරහා ලබාදීම.

මෙම කාඩ්පත්හිමියන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනුම ලබන දූ දරුවන් අප අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන උපාධිධාරී ව්‍යවසායකයින් බවට පත් කර ලීමේ වැඩසටහනවන උපාධිධාරී ව්‍යවසායක උදානය වැඩසටහනට සම්බන්ධ කර ගැනීම තුලින් පහසුකම් ලබාදීම.

අප අධිකාරියට අනුබද්ධව දිවසින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් හරහා මෙම විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමියන්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කර සංවර්ධන කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.

 

 

• රණවිරු සේවා අධිකාරිය හා ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය අතර වන ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.