රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ජාතික ව්‍යාපාර හා කළමණාකරණ ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : ජයතිලක මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 714 263 165

 

 

සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවන් වන කළමණාකරණ,තොරතුරු තාක්ෂණ හා භාෂා පාඨමාලාවන් සඳහා 5% වට්ටමක් ලබා දීම.

තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් සඳහා 5%ක වට්ටමක් ලබා දීම.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.