රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

එස්.එම්.අයි. වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

 

 

 

 

පාඨමාලාවන්

හෙද පුහුණු පාඨමාලාව (NVQ III)

පෙර පාසැල් ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව ( DIP)

වෛද්‍ය රසායනාගාර සහයක සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 

ඉහත පාඨමාලාවන් සදහා ‘‘විරුසර කාඩ්පත්’’ ලාභීන් වෙත පහත සදහන් වරප්‍රසාදයන්/වට්ටම් ලබාදෙනු ලබයි

පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් 20% වට්ටමක් ලබාදේ.

ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම අපේක්ෂිතයින් දස දෙනෙකු අතරින් එක් අයෙකුට (ආර්ථික තත්ත්වය සලකමින්) පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් 50% වට්ටමක් ලබාදේ

මේ සැබැදිව වැඩි විස්තර සදහා - 0772004249 ට අමතන්න

 

 

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.