රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

මහජන බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : එමි.ඒ.බී සිල්වා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 451 391 / +94 112 327 841 / +94 112 490 405

 

 

සාමාන්‍ය ණය පොළි අනුපාතයට වඩා 1% ක අඩු පොළි අනුපාතයක් ලබාදීම.

බැංකු සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙනු ලැබේ

      •         ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා මහජන බැංකුව අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.