රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : ආර්.පී.යූ පතිරණ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 573 346 / +94 713 716 012

 

 

ණය පහසුකම් සැපයීමේදි සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 1% ක් අඩු පොළියක් ලබාදීම.

‍කවුන්ටරය මගින් සිදුවන ගණුදෙනුවලදි ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම.

 

       •        ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව අතර  ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය   මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.