රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : ආර්.පී.යූ පතිරණ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 573 346 / +94 713 716 012

 

 

     පහසුකම්

                              වරප්‍රසාද

     ණය පහසුකම්

•   විශේෂ පොලී අනුපාතය (පවතින පොලී අනුපාතයට වඩා 1% ක් අඩු පොලී අනුපාතය)

•   ණය සැකසුම් සදහා ප්‍රමුඛත්වය.

•   ණය ඉක්මනින් ලබා දීම.

     පොදු පහසුකම්

සාමාන්‍ය කවුලු සේවාවේදී ප්‍රමුඛත්වය.

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.