රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලංකා බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : චන්ද්‍රානි ජයරත්න මහත්මිය

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 822 915 / +94 112 399 568

 

 

සන්නද්ධ හමුදා සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති පෞද්ගලික ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා අදාළ සාමාන්‍ය පොලී අනුපාතයට වඩා 0.5% ක අඩු විශේෂ පොලී අනුපාතයක් ලබා දෙනු ඇත.

උකස් කිරීම සඳහා අදාළ සාමාන්‍ය පොලී අනුපාතයට වඩා 0.25% ක අඩු විශේෂ පොලී අනුපාතය.

රණවිරු විරුසර කාඩ් පත් හිමියන් හට බැංකු ශාඛා වලින් පහත සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී මුල් තැන දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

  • •   ණය සැකසුම් හා ණය ලබාදීමේදී

  • •   කවුළුවෙන් සේවා සැපයීමේදී

  • •   ඩෙබිට් කාඩ් නිකුත් කිරීමේදී

  • •   අන්තර්ජාල බැංකු සේවාව සර්‍ක්‍රීය කිරීමෙීදී

පහත සදහන් නිෂ්පාදන හා සේවා නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

  • •   ලංකා බැංකුව මගින් නිකුත් කරනු ලබන ඩෙබිට් කාඩ් පත.

  • •   අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම.

  • •   බැංකු කෙටි පණිවුඩ සේවා පහසුකම.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.