රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලංකා බැංකුව

විස්තර සදහා අමතන්න : චන්ද්‍රානි ජයරත්න මහත්මිය

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 822 915 / +94 112 399 568

 

 

සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් සදහා ලබාදෙන ණය පහසුකම් සදහා අයකරනු ලබන සාමාන්‍ය පොළි අනුපාතයට වඩා පොළිය 0.5%ක් අඩුවෙන් ණය ලබාදීම.

උකස් කිරීම සදහා සාමාන්‍ය අනුපාතයට වඩා 0.25% ක් අඩුවෙන් පොළි අය කිරීම.

ප්‍රමුඛතාවය මත ණය නිකුත් කිරීම, කවුන්ටර් සේවාව, ඩෙබිට් කාඩ් ලබාදීම, අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් ලබාදීම.

මුදල් අය කිරීමකින් තොරව ඩෙබිට් කාඩ් ලබාදීම, ඉන්ටර්නෙට් බැංකු පහසුකම් හා කෙටි පණිවුඩ බැංකු පහසුකම් ලබාදීම.

 

      •           ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ලංකා බැංකුව අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම  (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.