රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

එටිසලාට් ලංකා (පුද්) සමාගම

විස්තර සදහා අමතන්න : සුරේශ් ධර්මරත්න මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 722 290 045

 

 

එම්එල්ටී 300 හා පීඑම්බී 600 යන විශේෂ පසු ගෙවුම් පැකේජ වල ගන්නා ඇමතුම් සහ දත්ත භාවිතය සදහා සහනදායී ගාස්තු අය කිරීම.

රණවිරු කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා පමණක් විශේෂ දීමනා අදාළ වේ.

තෝරාගත් එටිසලාට් පැකේජ සඳහා පමණක් මෙම දීමනා ලබා ගත හැකිය.

ඉහතින් සඳහන් කළ දීමනා වෙනස් විය හැකිය.

නව විශේෂ දීමනා / වරප්‍රසාද ලබා ගත හැකි වන විට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

මෙම යෝජනාව කාල සීමාවක් සඳහා වලංගු වේ.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.