රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

එයාර්ටෙල්

විස්තර සදහා අමතන්න : බුද්ධික සදරුවන් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 755 841 151 / +94 759 555 555

 

දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු , කෙටි පණිවිඩ ගාස්තු හා දත්ත ලබා ගැනීමේදී ගාස්තු සදහා සාමාන්‍ය මිල ගණන් වලට වඩා අඩු මිල ගණන් අයකිරීම.

ඩොන්ගල් සහ 4G රවුටර් මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම් ලබාදීම.

ප්‍රථිලාභීන්ගේ පවුල්වල අය සදහා රැකියා ලබාදීමේදී ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදීම.(විස්තර සදහා අමතන්න 0755841151)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.