රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ඩයලොග්

විස්තර සදහා අමතන්න : එස් ධර්මරත්න මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 337 171

 

 

දුරකථන ඇමතුමි ගාස්තු , කෙටි පණිවුඩ ගාස්තු ,ඩයලොග් ටීවී ගාස්තු හා දත්ත ලබා ගැනීමේදී ගාස්තු සදහා සාමාන්‍ය මිල ගනන් වලට වඩා අඩු මිල ගනන් අයකිරීම.

ඩොන්ගල් සහ 4G රවුටර් මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වටිටම් ලබාදීම .(විස්තර සදහා අමතන්න 0777335155).

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.