රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

මොබිටෙල් අායතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : ලසන්ත ද සිල්වා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 715 342 671

 

 

දුරකථන ඇමතුමි ගාස්තු , කෙටි පණිවිඩ ගාස්තු, දත්ත සේවාවන් සදහා සාමාන්‍ය මිල ගනන් වලට වඩා අඩු මිල ගනන් අයකිරීම.(විස්තර සදහා අමතන්න 0715342671).

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.