රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්

විස්තර සදහා අමතන්න : ලලිත් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 714 280 473


පසුගෙවුම් සම්බන්ධතා , පියෝ ටීවී සමිබන්ධතා හා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතා අලුතෙන් ලබා ගැනීමේදී අයකනු ලබන නව සම්බන්ධතා ගාස්තු රු 4000.00 සිට රු 10000.00 දක්වා සුවිශේෂී වු වට්ටම් ලබාදීම.

මීට අමතව දුරකථන ඇමතුමි ගාස්තු, දත්ත ලබාගැනීමේ ගාස්තු හා පියෝ ටීවී නාලිකා සදහා සාමාන්‍ය මිල ගනන් වලට වඩා අඩු මිල ගනන් අය කිරීම හා ඉහත සේවාවන් ලබාගැනීමේදී අවශ්‍ය වන උපාංග නොමිලේ ලබාදීම. (විස්තර සදහා අමතන්න 0714280473).

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.