රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්

විස්තර සදහා අමතන්න : ලලිත් මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 714 280 473


නව පසුගෙවුම් දුරකථන සම්බන්ධතා සදහා රු. 2000.00ක්ද, දුරකථන + බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සදහා රු. 3000.00ක්ද, දුරකථන+ පියෝ ටීවී සදහා රු. 5000.00ක් හා දුරකථන + පියෝ ටීවී + බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සදහා රු. 5000.00ක් ලෙස අඩු සබදතා ගාස්තු අයකිරීම.

ඉහල සබදතාවයකට මාරුවීමේදී ආරම්භක ගාස්තු අය නොකරන අතර ඒ සදහා අවශ්‍ය කරන උපාංග නොමිලේ ලබාදීම.

චැනල් 49ක විශේෂ විරුසර පියෝ ටීවී පැකේජය රු. 550.00කට. මීට අමතරව දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු සදහා විශේෂ මිළ ගණන්.

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.