රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලංකා බෙල් (පුද්ගලික) සමාගම.

විස්තර සදහා අමතන්න : හිරාන් ප්‍රනාන්දු මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 727 267 005

 

 

ලංකා බෙල් දුරකතනයන් අතර සියලුම ඇමතුම් නොමිලේ.

ලංකා බෙල් දුරකතනයන් මගින් අනෙකුත් ඡාලයන් වලට ලබාගන්නා ඇමතුම් සදහා රු. 1.50ක මුදලක් අයකිරීම..

සියලුම බදු ඇතුලත්ව මසකට රු.500 ක මාසික ගාස්තුවක් අයකිරීම.

විශේෂිත මිල අඩුකිරීම් යටතේ රු.1,599.00ක් වැනි මුදලකට නව සබදතාවයන් ලබාදීම..

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.