රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලංකා බෙල් (පුද්ගලික) සමාගම.

විස්තර සදහා අමතන්න : හිරාන් ප්‍රනාන්දු මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 727 267 005

 

 

ලංකා බෙල් දුරකතනයන් අතර සියලුම ඇමතුම් ගාස්තුවකින් තොරව ලබාදීම.

ලංකා බෙල් දුරකතනයන් මගින් අනෙකුත් ඡාලයන් වලට ලබාගන්නා ඇමතුම් සදහා රු. 1.50ක මුදලක් අයකිරීම..

සියලුම බදු ඇතුලත්ව මසකට රු.500 ක මාසික ගාස්තුවක් අයකිරීම.

විශේෂිත මිල අඩුකිරීම් යටතේ රු.1599/- ක් වැනි මුදලකට නව සබදතාවයන් ලබාදීම..

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.