රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අාසිරි සර්ජිකල් රෝහල

විස්තර සදහා අමතන්න : වෛද්‍ය එන්.එච්.කේ.ආර් සේනතිලක මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 444 014

 

 

තෝරාගත් සේවාවන් ( Ambulance Transfers, Holter, Angioplasty, PTCA, Angioaphy, Genetic Lab Procedures, Dental Treatments-Hospital Component, Endoscopy, Chemotherapy ,Dressings, Day Case Surgery, Physiotherapy) සඳහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම

මීට අමතරව (ECG, Echo, Treadmill, Outside Lab investigations, CT,MRI,PET, USS, X-ray, Mammography, Lab Investigations, Wellness Centre Packages) සදහා 20% වට්ටම් ලබාදීම

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.